نویسنده = پگاه سهیلی فر
کاربرد ژن COI در تشخیص زنبور Aenasius bambawalei Hayat (Hymenoptera: Encyrtidae) ، پارازیتوئید Phenacoccus solenopsis Tinsley در ایران

دوره 45، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 13-18

10.22055/ppr.2022.17329

مهدی اسفندیاری؛ ندا مهرآور؛ پگاه سهیلی فر؛ محمد سعید مصدق


شناسایی دو گونه ساقه خوار Sesamia nonagrioides (Lep.: Noctuidae) و S. cretica به روش DNA بارکدینگ

دوره 40، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 63-74

10.22055/ppr.2017.17288.1230

ندا مهرآور؛ مهدی اسفندیاری؛ پگاه سهیلی فر