نویسنده = ������������������ �������� ��������������
بررسی رفتار کاوشگری زنبور Fopius carpomyiae (Hymenoptera: Braconidae)، پارازیتوئید مگس میوه کنار Carpomyia vesuviana (Diptera: Tephritidae)

دوره 41، شماره 3، آبان 1397، صفحه 73-85

10.22055/ppr.2018.26028.1396

سیدرضا گلستانه؛ فرحان کچیلی؛ آرش راسخ؛ مهدی اسفندیاری؛ محمد ابراهیم فرآشیانی