نویسنده = �������� ���������������� ��������
تاثیر گیاه میزبان بر کارایی زیستی کفشدوزک شکارگرHippodamia variegata (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae)

دوره 40، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 33-44

10.22055/ppr.2017.18574.1266

علی گلی زاده؛ سعید نیکان جابلو؛ مهدی حسن پور؛ قدیر نوری قنبلانی؛ بهرام ناصری؛ زهرا عابدی


بررسی شاخص های زیستی و تغذیه ای سوسک کلرادوی سیب زمینی،Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col. Chrysomelidae) روی 33 رقم زراعی سیب زمینی جهت ارزیابی مقاومت آنتی بیوزی آن ها

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 101-112

10.22055/ppr.2015.11086

اکبر قاسمی کهریزه؛ قدیر نوری قنبلانی؛ نورالدین شایسته؛ ایرج برنوسی؛ حیدر موسوی انزابی