نویسنده = آرش راسخ
The effect of temperature on the bionomics of Trichogramma euproctidis (Hym.: Trichogrammatidae) parasitizing the tomato fruitworm, Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae)

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 73-86

10.22055/ppr.2023.42910.1677

Nazanin Atashi؛ Parviz Shishehbor؛ Ali Asghar Seraj؛ Arash Rasekh؛ Seyed Ali Hemmati؛ Todd A. Ugine


کاربرد همزمان زنبور پارازیتوئید Lysiphlebus fabarum و حشره‌کش پریمیکارب، به منظور کنترل شته جالیز Aphis gossypii در شرایط گلخانه‌ای

دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 41-57

10.22055/ppr.2021.16814

آرش راسخ؛ علی الماسی؛ مهدی اسفندیاری؛ معصومه ضیائی؛ مجید عسکری سیاهوئی


واکنش تابعی وابسته به مرحله رشدی کفشدوزک Nephus arcuatus با تغذیه از شپشک آرد‌آلود جنوب Nipaecoccus viridis

دوره 42، شماره 3، آبان 1398، صفحه 34-45

10.22055/ppr.2019.14999

سارا ضرغامی؛ فرحان کچیلی؛ محمد سعید مصدق؛ حسین اللهیاری؛ آرش راسخ