نویسنده = ������������ ��������
تأثیر غلظت زیرکشنده حشره‌کش‌ پی‌متروزین بر فراسنجه‌های رشد جمعیت و فعالیت آنزیم‌های استراز در شته سبز گندمSchizaphis graminum Rondani (Hemiptera: Aphididae)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

10.22055/ppr.2022.17408

هوشنگ رفیعی دستجردی؛ زهرا عابدی؛ علی گلی‌زاده؛ عزیز حبیبی ینگجه؛ سولماز فیض‌پور


تاثیر گیاه میزبان بر کارایی زیستی کفشدوزک شکارگرHippodamia variegata (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae)

دوره 40، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 33-44

10.22055/ppr.2017.18574.1266

علی گلی زاده؛ سعید نیکان جابلو؛ مهدی حسن پور؛ قدیر نوری قنبلانی؛ بهرام ناصری؛ زهرا عابدی