نویسنده = ������������ ������������������
بررسی تغییرات فصلی جمعیت، روش های نمونه برداری و فضای نمونه در شته های مهم گندم در مزارع دیم بروجرد

دوره 30، شماره 4، اسفند 1386، صفحه 107-115

10.22055/ppr.2008.12730

فاطمه یاراحمدی؛ ابراهیم ُسلیمان نژادیان؛ عبدالامیر محسنی


بررسی مقاومت 5 رقم کلزا (Brassica napus L.) به شته مومی کلم (Brevicoryne brassicae L.)

دوره 27، شماره 1، شهریور 1383، صفحه 119-126

10.22055/ppr.2017.12764

نوشین زندی سوهانی؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ عبدالامیر محسنی