نویسنده = ������������������� ������������ ����������