نویسنده = عزیزاله علیزاده
بررسی سیستم ناسازگاری جنسی در جدایه های ایرانی Tilletia indica

دوره 23، شماره 1، شهریور 1379، صفحه 83-92

10.22055/ppr.2000.12782

سید علی موسوی جرف؛ عزیزاله علیزاده؛ رضا فرخی نژاد؛ ناصر صفائی