نویسنده = مژده ملکی
ارزیابی حساسیت ده ژنوتیپ مرکبات به "Candidatus Liberibacter asiaticus" عامل بیماری میوه‌سبز مرکبات

دوره 44، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-18

10.22055/ppr.2021.17131

شیوا صفرپور کپورچالی؛ علی علیزاده علی آبادی؛ محمد مهدی فقیهی؛ سعیده رجایی؛ مژده ملکی


ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های خیار به ویروس کوتولگی زرد کدوییان

دوره 40، شماره 4، دی 1396، صفحه 87-95

10.22055/ppr.2017.21908.1328

اندیشه بنی مصطفی؛ طیبه کشاورز؛ مژده ملکی