نویسنده = ناصر صفایی
ارزیابی واکنش ژنوتیپ‌های مختلف گندم نان نسبت به نماتد سیستی غلات (Heterodera filipjevi) در شرایط گلخانه

دوره 42، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 65-77

10.22055/ppr.2019.14458

هادی کریمی پور فرد؛ ابراهیم پورجم؛ زهرا تنها معافی؛ ناصر صفایی


شناسایی عامل لکه برگی و پوسیدگی نرم باکتریایی گیاهان زینتی در استان اصفهان

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 91-100

10.22055/ppr.2015.11085

راضیه یزدانی؛ مسعود شمس بخش؛ ناصر صفایی