نویسنده = �������������������� ��������
مقایسه‌ی ویژگی‌های زیستی و پارامترهای جدول زندگی دوجنسی بید غلات، Sitotroga cerealella Olivier (Lepidoptera: Gelechiidae) ، روی 12هیبرید مختلف ذرت

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 63-74

10.22055/ppr.2018.22907.1352

قدیر نوری قنبلانی؛ سیده محدثه میرنژاد؛ عسگر عباداللهی؛ سید علی اصغر فتحی؛ مژگان مردانی طلایی