نویسنده = مژگان مردانی طلایی
اثر سمیت سه اسانس گیاهی بر فعالیت‌ آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی لارو سن چهارم بید غلات، Sitotroga cerealella (Oliver)

دوره 45، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 1-16

10.22055/ppr.2022.17384

سمانه محمودوند؛ جهانشیر شاکرمی؛ مسعود علیرضایی؛ شهریار جعفری؛ مژگان مردانی طلایی


تأثیر برهم‌کنش تغذیه‌ای بین محرک‌های رشد گیاه و شته سبز هلو، Myzus persicae (Sulzer)، بر فرآیند‌های فیزیولوژیکی کفشدوزک دو نقطه‌ای، Adalia bipunctata L.

دوره 45، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 65-82

10.22055/ppr.2022.17365

مژگان مردانی طلایی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ آرش زیبایی؛ جبرائیل رزمجو؛ مهدی حسن ‌پور؛ بهرام ناصری


مقایسه‌ی ویژگی‌های زیستی و پارامترهای جدول زندگی دوجنسی بید غلات، Sitotroga cerealella Olivier (Lepidoptera: Gelechiidae) ، روی 12هیبرید مختلف ذرت

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 63-74

10.22055/ppr.2018.22907.1352

قدیر نوری قنبلانی؛ سیده محدثه میرنژاد؛ عسگر عباداللهی؛ سید علی اصغر فتحی؛ مژگان مردانی طلایی