نویسنده = ����������������������� ���������������� ������
تأثیر نمک‌های سیلیسیوم بر تغییرات فیزیولوژیک باقلای آلوده به Rhizoctonia solani

دوره 43، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 63-80

10.22055/ppr.2020.16047

آمنه‌ محمدی؛ رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا؛ فاطمه سلمانی‌نژاد