نویسنده = علیرضا تاری نژاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی واکنش مقاومتی برخی ژنوتیپ‌های نخود به بیمارگر برق‏زدگی و تأثیر بیماری بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی، محتوای پرولین و کربوهیدرات

دوره 43، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 19-33

10.22055/ppr.2020.15937

سمیرا حسنیان؛ امید سفالیان؛ ناصر زارع؛ علیرضا تاری نژاد؛ مهدی داوری؛ علیرضا پیرزاد