نویسنده = ��������������������� ������
گزارش Fusarium proliferatum به عنوان عامل بیماری خشکیدگی برگ نخل خرما در استان خوزستان

دوره 43، شماره 3، آذر 1399، صفحه 21-34

10.22055/ppr.2020.16249

حوری‌زاد قائدی؛ فرحان کچیلی؛ مسعود لطیفیان؛ رضا فرخی‌نژاد


نخستین گزارش گونه‌ی Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood, 1949 از نارنگی در ایران

دوره 42، شماره 4، دی 1398، صفحه 81-95

10.22055/ppr.2019.15621

پیام عیسوند؛ رضا فرخی‌نژاد؛ صدیقه عظیمی