نویسنده = محمد تقی مبشری
ویژگی‌های زیستی سرخرطومی‌های ساقه‌خوار کلزا (Ceutorhynchus spp. (Col: Curculionidae در برخی مناطق کشور

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 83-95

10.22055/ppr.2020.15727

علی اکبر کیهانیان؛ حسن براری؛ روشنک قربانی؛ محمد تقی مبشری؛ هیوا ناصر زاده