نویسنده = علی علیزاده علی آبادی
ارزیابی حساسیت ده ژنوتیپ مرکبات به "Candidatus Liberibacter asiaticus" عامل بیماری میوه‌سبز مرکبات

دوره 44، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-18

10.22055/ppr.2021.17131

شیوا صفرپور کپورچالی؛ علی علیزاده علی آبادی؛ محمد مهدی فقیهی؛ سعیده رجایی؛ مژده ملکی


بررسی تنوع فنوتیپی و ژنتیکی پاتووارهای Xanthomonas translucens، عامل بیماری باکتریایی نواری گندم و جو در بخش‌هایی از ایران

دوره 44، شماره 2، تیر 1400، صفحه 33-50

10.22055/ppr.2021.16931

مهشید حبیبیان؛ علی علیزاده علی آبادی؛ جمشید حیاتی؛ حشمت‌اللّه رحیمیان