نویسنده = محسن مروتی
بررسی وضعیت باقیمانده ایمیداکلوپراید و تیامتوکسام در کاهو پس از ضدعفونی بذر

دوره 46، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 107-118

10.22055/ppr.2023.44220.1700

محسن مروتی؛ تبسم قطبی؛ وحیده مهدوی؛ عزیز شیخی گرجان


کارایی حشره‌کش‌های مختلف روی شته جالیز Aphis gossypii و تعیین میزان باقیمانده امامکتین بنزوات و استامی‌پرید روی خیار گلخانه‌ای

دوره 45، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 109-120

10.22055/ppr.2022.17578

فاطمه شفقی؛ مریم فروزان؛ محسن مروتی؛ ملیحه خسروی؛ پیمان نامور؛ عزیز شیخی گرجان