نویسنده = ���������� ���������������� ����������
تأثیر غلظت زیرکشنده حشره‌کش‌ پی‌متروزین بر فراسنجه‌های رشد جمعیت و فعالیت آنزیم‌های استراز در شته سبز گندمSchizaphis graminum Rondani (Hemiptera: Aphididae)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

10.22055/ppr.2022.17408

هوشنگ رفیعی دستجردی؛ زهرا عابدی؛ علی گلی‌زاده؛ عزیز حبیبی ینگجه؛ سولماز فیض‌پور