کلیدواژه‌ها = کلزا
ویژگی‌های زیستی سرخرطومی‌های ساقه‌خوار کلزا (Ceutorhynchus spp. (Col: Curculionidae در برخی مناطق کشور

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 83-95

10.22055/ppr.2020.15727

علی اکبر کیهانیان؛ حسن براری؛ روشنک قربانی؛ محمد تقی مبشری؛ هیوا ناصر زاده


بررسی مقاومت 5 رقم کلزا (Brassica napus L.) به شته مومی کلم (Brevicoryne brassicae L.)

دوره 27، شماره 1، شهریور 1383، صفحه 119-126

10.22055/ppr.2017.12764

نوشین زندی سوهانی؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ عبدالامیر محسنی