کلیدواژه‌ها = سیب زمینی
ارتباط اجزای میکرو-مرفولوژیکی سطح برگ با مقاومت ارقام سیب زمینی به بیماری لکه موجی

دوره 39، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 51-64

10.22055/ppr.2017.12549

مهدی نصراصفهانی؛ گیتی علیزاده مقدم؛ محمدعلی کریمخواه


بررسی شاخص های زیستی و تغذیه ای سوسک کلرادوی سیب زمینی،Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col. Chrysomelidae) روی 33 رقم زراعی سیب زمینی جهت ارزیابی مقاومت آنتی بیوزی آن ها

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 101-112

10.22055/ppr.2015.11086

اکبر قاسمی کهریزه؛ قدیر نوری قنبلانی؛ نورالدین شایسته؛ ایرج برنوسی؛ حیدر موسوی انزابی