کلیدواژه‌ها = Bemisia tabaci
خاموشی ژن سم زدای CYP6CM1 در سفیدبالک پنبه (.Gennadius) Bemisia tabaci با استفاده از تکنیک RNAi

دوره 42، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 79-89

10.22055/ppr.2019.14471

مسلم بسیج؛ خلیل طالبی؛ وحید حسینی نوه؛ سید علیرضا سلامی