کلیدواژه‌ها = ایران
ارزیابی کارایی جدایه‌های بومی قارچBeauveria bassiana در مهار زنجرک مهاجم Orosanga japonica

دوره 45، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 149-163

10.22055/ppr.2023.18030

ریحانه غلامی قوام آباد؛ سیده معصومه زمانی؛ یزدانفر آهنگران؛ فرزانه کازرانی؛ ابراهیم زرقانی


وقوع و پراکنش بیماری موزاییک باکتریایی گندم در جنوب ایران

دوره 44، شماره 3، مهر 1400، صفحه 59-74

10.22055/ppr.2021.17081

مصطفی نصیری؛ حشمت الله رحیمیان؛ محمد مهدی فقیهی؛ ولی الله بابایی زاد


شانکر شاخه درختان فندق در اثر قارچ Botryosphaeria dothidea در ایران

دوره 42، شماره 3، آبان 1398، صفحه 1-15

10.22055/ppr.2019.14923

حمید محمدی؛ منیژه جباری فیروزجاه


جنبه هایی از بوم شناسی قارچهای راسته Uredinales در ایران

دوره 25، شماره 1، شهریور 1381، صفحه 127-142

10.22055/ppr.2002.12770

مهرداد عباسی؛ قربانعلی حجارود


بررسی سیستم ناسازگاری جنسی در جدایه های ایرانی Tilletia indica

دوره 23، شماره 1، شهریور 1379، صفحه 83-92

10.22055/ppr.2000.12782

سید علی موسوی جرف؛ عزیزاله علیزاده؛ رضا فرخی نژاد؛ ناصر صفائی