کلیدواژه‌ها = کنترل بیولوژیک
واکنش تابعی وابسته به عمر کفشدوزک Nephus arcuatus (Col.: Coccinellidae)، شکارگر شپشک آردآلود جنوب Nipaecoccus viridis (Hem.: Pseudococcidae)

دوره 44، شماره 3، مهر 1400، صفحه 75-89

10.22055/ppr.2021.17119

سارا ضرغامی؛ محمد سعید مصدق؛ فرحان کچیلی؛ حسین اللهیاری؛ آرش راسخ


تاثیر تریکودرما در کاهش آلودگی گندم به زنگ قهوه‌ای و میزان آنزیم پراکسیداز

دوره 39، شماره 3، آبان 1395، صفحه 61-69

10.22055/ppr.2016.12404

هدی شریفی؛ محمد سالاری؛ سید مهدی شتاب بوشهری؛ ناصر پنجه که