کلیدواژه‌ها = فوزاریوم
ارزیابی حساسیت برخی ارقام لوبیا به گونه مرکب ‌Fusarium solani، عامل پوسیدگی ریشه لوبیا در ایران

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 129-142

10.22055/ppr.2023.43424.1687

اسماعیل راه خدایی؛ حبیب‌اله حمزه‌زرقانی؛ ضیاالدین بنی‌هاشمی؛ رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا؛ رضا فرخی‌نژاد


شناسایی و بررسی بیماریزایی فوزاریومهای همراه با طوقه و ریشه باقلا در استان خوزستان

دوره 28، شماره 1، شهریور 1384، صفحه 149-162

10.22055/ppr.2005.12755

صدیقه عظیمی؛ رضا فرخی نژاد؛ سید علی موسوی جرف


گونه های فوزاریوم همراه ریشه و طوقه گندم و جو در استان خوزستان

دوره 24، شماره 1، شهریور 1380، صفحه 101-125

10.22055/ppr.2001.12775

سید حسین وفایی؛ رضا فرخی نژاد؛ مصطفی درویش نیا