کلیدواژه‌ها = تجزیه خوشه‌ای
ارزیابی مقاومت کمی به نژاد 1.2 عامل پژمردگی فوزاریومی در توده‌های بومی خربزه با استفاده از مؤلفه های شاخص بیماری

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 57-71

10.22055/ppr.2023.42655.1673

ابوالفضل بزرگمهر؛ محمد صادق ثابت؛ ‎ ‎محمدعلی ملبوبی؛ احمد معینی


بررسی ژنوتیپ‌های مختلف برنج از نظر مقاومت به بیمارگر Pyricularia oryzae

دوره 39، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 27-36

10.22055/ppr.2017.12550

آرام پاشا؛ نادعلی باقری؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ قربانعلی نعمت‌زاده