کلیدواژه‌ها = جدول زندگی
تأثیر میزبان‌های مختلف غلات بر ویژگی‌های رشد جمعیتی شب پره‌ی مدیترانه‌ای آرد Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae)

دوره 45، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 1-17

10.22055/ppr.2022.17885

سجاد پاشایی؛ جبرائیل رزمجو؛ هوشنگ رفیعی دستجردی؛ عسگر عباداللهی؛ بهرام ناصری


تأثیر غلظت زیرکشنده حشره‌کش پی‌متروزین بر فراسنجه‌های رشد جمعیت و فعالیت آنزیم‌های استراز در شته سبز گندم Schizaphis graminum Rondani (Hemiptera: Aphididae)

دوره 45، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 17-32

10.22055/ppr.2022.17408

هوشنگ رفیعی دستجردی؛ زهرا عابدی؛ علی گلی‌زاده؛ عزیز حبیبی ینگجه؛ سولماز فیض‌پور