کلیدواژه‌ها = پارازیتیسم
کاربرد ژن COI در تشخیص زنبور Aenasius bambawalei Hayat (Hymenoptera: Encyrtidae) ، پارازیتوئید Phenacoccus solenopsis Tinsley در ایران

دوره 45، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 13-18

10.22055/ppr.2022.17329

مهدی اسفندیاری؛ ندا مهرآور؛ پگاه سهیلی فر؛ محمد سعید مصدق