کلیدواژه‌ها = لکه موجی
ارتباط اجزای میکرو-مرفولوژیکی سطح برگ با مقاومت ارقام سیب زمینی به بیماری لکه موجی

دوره 39، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 51-64

10.22055/ppr.2017.12549

مهدی نصراصفهانی؛ گیتی علیزاده مقدم؛ محمدعلی کریمخواه


بررسی مدیریت تلفیقی بیماری لکه موجی سیب زمینی در اصفهان

دوره 37، شماره 4، دی 1393، صفحه 23-37

محمد علی کریم خواه؛ مهدی نصراصفهانی؛ امیر محمدی نژاد