کلیدواژه‌ها = باقلا
شناسایی ویروس های مهم بذربرد مزارع باقلای استان خوزستان

دوره 37، شماره 4، دی 1393، صفحه 67-76

محمد حسن رستگار؛ مسعود شمس بخش؛ عبدالباسط عزیزی


شناسایی و بررسی بیماریزایی فوزاریومهای همراه با طوقه و ریشه باقلا در استان خوزستان

دوره 28، شماره 1، شهریور 1384، صفحه 149-162

10.22055/ppr.2005.12755

صدیقه عظیمی؛ رضا فرخی نژاد؛ سید علی موسوی جرف