کلیدواژه‌ها = کنترل زیستی
مهار زیستی بیماری پژمردگی باکتریایی لوبیا با استفاده از عوامل زیستی Pseudomonas fluorescens و Trichoderma harzianum

دوره 46، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 7-23

10.22055/ppr.2024.45945.1730

حسین میرزایی نجفقلی؛ سیدمسلم موسویان؛ صدیقه غنایی؛ ندا روحانی


القای مقاومت در برنج علیه Pyricularia oryzae با دو گونه ریزوباکتر محرک رشد گیاه

دوره 45، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 133-147

10.22055/ppr.2023.17996

افسانه زکریازاده؛ فاطمه شهریاری؛ علی اکبر عبادی؛ مریم خشکدامن


بررسی بیمارگری جدایه‌های ایرانی قارچ‌های Akanthomyces lecanii و A. muscarius روی شته‌ی سیاه باقلا (Aphis fabae Scopoli)

دوره 45، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 19-28

10.22055/ppr.2021.17246

تهمینه سلطانی؛ فاطمه یاراحمدی؛ علی رجب‌پور؛ محمد حامد قدوم پاریزی‌پور