کلیدواژه‌ها = مقاومت
ارزیابی حساسیت ده ژنوتیپ مرکبات به "Candidatus Liberibacter asiaticus" عامل بیماری میوه‌سبز مرکبات

دوره 44، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-18

10.22055/ppr.2021.17131

شیوا صفرپور کپورچالی؛ علی علیزاده علی آبادی؛ محمد مهدی فقیهی؛ سعیده رجایی؛ مژده ملکی


ارزیابی واکنش ژنوتیپ‌های مختلف گندم نان نسبت به نماتد سیستی غلات (Heterodera filipjevi) در شرایط گلخانه

دوره 42، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 65-77

10.22055/ppr.2019.14458

هادی کریمی پور فرد؛ ابراهیم پورجم؛ زهرا تنها معافی؛ ناصر صفایی


بیان و بررسی فعالیت ضد باکتریایی پپتید ضد میکروبی Dermaseptin B1 در ریشه‌های موئین توتون

دوره 41، شماره 3، آبان 1397، صفحه 87-97

10.22055/ppr.2018.25061.1387

عاطفه علی بخشی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ احمد اسماعیلی


ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های خیار به ویروس کوتولگی زرد کدوییان

دوره 40، شماره 4، دی 1396، صفحه 87-95

10.22055/ppr.2017.21908.1328

اندیشه بنی مصطفی؛ طیبه کشاورز؛ مژده ملکی


بررسی ژنوتیپ‌های مختلف برنج از نظر مقاومت به بیمارگر Pyricularia oryzae

دوره 39، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 27-36

10.22055/ppr.2017.12550

آرام پاشا؛ نادعلی باقری؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ قربانعلی نعمت‌زاده


ارزیابی وضعیت مقاومت برخی ژنوتیپ‌های عدس نسبت به بیماری پژمردگی فوزاریومی

دوره 39، شماره 3، آبان 1395، صفحه 27-37

10.22055/ppr.2016.11976

سمیرا حسنیان؛ امید سفالیان؛ مهدی داوری؛ علی اصغری؛ منیژه جمشیدی؛ رحمت الاه کریمی زاده