کلیدواژه‌ها = Tetranychus urticae
Effects of sub-lethal concentrations of Biomite® on life-history traits of Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)

دوره 45، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 33-48

10.22055/ppr.2022.17436

Mohammad Reza Havasi؛ Katayoon Kheradmand؛ Hadi Mosallanejad؛ Yaghoub Fathipour


کارایی اسانس میکروکپسول نعناع فلفلی (.Mentha piperita L) بر فراسنجه‌های زیستی کنه تارتن دو لکه‌ای، Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)

دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-21

10.22055/ppr.2021.16776

ایاد السندی؛ محمدرضا هواسی؛ غلامرضا گل محمدی؛ سعید فراهانی؛ کتایون خردمند


ارزیابی اثرات زیرکشندگی تیامتوکسام بر پارامترهای زیستی کنه تارتن دو لکه‌ای Tetranychus urticae (Acari:Tetranychidae)

دوره 42، شماره 3، آبان 1398، صفحه 17-32

10.22055/ppr.2019.14930

محمدرضا هواسی؛ کتایون خردمند؛ هادی مصلی‌نژاد؛ یعقوب فتحی‌پور