کلیدواژه‌ها = Mealybug
Using COI gene for identifying Aenasius bambawalei Hayat (Hymenoptera: Encyrtidae), a parasitoid of Phenacoccus solenopsis Tinsley in Iran

دوره 45، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 13-18

10.22055/ppr.2022.17329

Mehdi Esfandiari؛ Neda Mehravar؛ Pegah Soheilifar؛ Mohammad Saeid Mossadegh


خصوصیات زیستی و پارامترهای جدول زندگی شپشک آردآلود پنبه Phenacoccus solenopsis روی ختمی‌چینی در دماهای مختلف

دوره 39، شماره 2، تیر 1395، صفحه 59-69

10.22055/ppr.2016.11973

اعظم فروزان؛ پرویز شیشه بر؛ مهدی اسفندیاری؛ محمد سعید مصدق