کلیدواژه‌ها = سلامت بذر
تأثیر ضدعفونی بذر بر روی شاخص‌های کیفی جوانه‌زنی و وقوع بیماری سیاهک آشکار جو

دوره 45، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 53-76

10.22055/ppr.2023.17997

نیما خالدی؛ لیلا زارع؛ فرشید حسنی؛ کبری مسلم خانی


تغییرات سلامت بذر و شیوع قارچ های بذرزی سویا در پاسخ به تاریخ کاشت و گروه رسیدگی رقم

دوره 39، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 13-25

10.22055/ppr.2016.12403

مرتضی گرزین؛ فزشید قادری فر؛ سید اسماعیل رضوی؛ ابراهیم زینلی