کلیدواژه‌ها = بلاست برنج
القای مقاومت در برنج علیه Pyricularia oryzae با دو گونه ریزوباکتر محرک رشد گیاه

دوره 45، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 133-147

10.22055/ppr.2023.17996

افسانه زکریازاده؛ فاطمه شهریاری؛ علی اکبر عبادی؛ مریم خشکدامن


بررسی ژنوتیپ‌های مختلف برنج از نظر مقاومت به بیمارگر Pyricularia oryzae

دوره 39، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 27-36

10.22055/ppr.2017.12550

آرام پاشا؛ نادعلی باقری؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ قربانعلی نعمت‌زاده