کلیدواژه‌ها = Species richness
Biodiversity of ants (Hym. Formicidae) in different urban environments, a case study in Shiraz,, Iran

دوره 46، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 61-71

10.22055/ppr.2023.43725.1691

Sepideh Farajollahzadeh؛ Leila Ramezani؛ Shima mohammadi


بررسی تنوع زیستی پادمان (Hexapoda: Collembola) در سه اکوسیستم مختلف در استان کرمانشاه (ایران)

دوره 40، شماره 3، مهر 1396، صفحه 39-52

10.22055/ppr.2017.18484.1264

مرتضی کهراریان؛ رضا وفایی شوشتری؛ ابراهیم سلیمان نژادیان