کلیدواژه‌ها = قارچ بیمارگر حشرات
ارزیابی کارایی جدایه‌های بومی قارچBeauveria bassiana در مهار زنجرک مهاجم Orosanga japonica

دوره 45، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 149-163

10.22055/ppr.2023.18030

ریحانه غلامی قوام آباد؛ سیده معصومه زمانی؛ یزدانفر آهنگران؛ فرزانه کازرانی؛ ابراهیم زرقانی