کلیدواژه‌ها = PCR
Using COI gene for identifying Aenasius bambawalei Hayat (Hymenoptera: Encyrtidae), a parasitoid of Phenacoccus solenopsis Tinsley in Iran

دوره 45، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 13-18

10.22055/ppr.2022.17329

Mehdi Esfandiari؛ Neda Mehravar؛ Pegah Soheilifar؛ Mohammad Saeid Mossadegh


ارزیابی حساسیت ده ژنوتیپ مرکبات به "Candidatus Liberibacter asiaticus" عامل بیماری میوه‌سبز مرکبات

دوره 44، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-18

10.22055/ppr.2021.17131

شیوا صفرپور کپورچالی؛ علی علیزاده علی آبادی؛ محمد مهدی فقیهی؛ سعیده رجایی؛ مژده ملکی