کلیدواژه‌ها = Aphidiinae
کارایی حشره‌کش‌های مختلف روی شته جالیز Aphis gossypii و تعیین میزان باقیمانده امامکتین بنزوات و استامی‌پرید روی خیار گلخانه‌ای

دوره 45، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 109-120

10.22055/ppr.2022.17578

فاطمه شفقی؛ مریم فروزان؛ محسن مروتی؛ ملیحه خسروی؛ پیمان نامور؛ عزیز شیخی گرجان


کاربرد همزمان زنبور پارازیتوئید Lysiphlebus fabarum و حشره‌کش پریمیکارب، به منظور کنترل شته جالیز Aphis gossypii در شرایط گلخانه‌ای

دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 41-57

10.22055/ppr.2021.16814

آرش راسخ؛ علی الماسی؛ مهدی اسفندیاری؛ معصومه ضیائی؛ مجید عسکری سیاهوئی