کلیدواژه‌ها = کلید واژه‌ها: Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis