موضوعات = گیاه پزشکی
اثرات کشندگی اسانس های هشت گیاه دارویی ایرانی روی دو بالپولکدار انباری و شناسایی ترکیب شیمیایی آن ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1402

10.22055/ppr.2024.45624.1724

محسن یزدانیان؛ علیرضا رجائی


گزارش سه گونه از نماتدهای بالاخانواده Belondiroidea Thorne, 1939 (Nematoda: Dorylaimida) از منطقه تاف شهرستان خرم‏آباد، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22055/ppr.2024.45204.1715

آرزو نقوی؛ غلامرضا نیکنام؛ نصیر وظیفه؛ زهرا میرزایی پور


Potential Insecticidal Toxins Extracted from Some Isolates of Akanthomyces

دوره 46، شماره 3، دی 1402، صفحه 17-23

10.22055/ppr.2023.44689.1706

Tahmineh Soltani؛ Fatemeh Yarahmadi؛ Ali Rajabpour؛ Mohammad Hamed Ghodoum Parizipour


اثرات نماتد Steinernema carpocapsae روی شته معمولی گندم Schizaphis graminum (Hemiptera: Aphididae)

دوره 46، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 19-30

10.22055/ppr.2023.43068.1684

هوشنگ رفیعی دستجردی؛ محسن طلعه؛ رویا احمدپور؛ لاله ابراهیمی


Biodiversity of ants (Hym. Formicidae) in different urban environments, a case study in Shiraz,, Iran

دوره 46، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 61-71

10.22055/ppr.2023.43725.1691

Sepideh Farajollahzadeh؛ Leila Ramezani؛ Shima mohammadi


بررسی وضعیت باقیمانده ایمیداکلوپراید و تیامتوکسام در کاهو پس از ضدعفونی بذر

دوره 46، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 107-118

10.22055/ppr.2023.44220.1700

محسن مروتی؛ تبسم قطبی؛ وحیده مهدوی؛ عزیز شیخی گرجان


Effect of mating number on longevity and fecundity of the predatory mite Euseius scutalis (Acari: Phytoseiidae)

دوره 46، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 119-127

10.22055/ppr.2023.44051.1698

Parviz Shishehbor؛ Ali Zergani؛ Fatemeh Naser Nakhai؛ Elham Riahi


ارزیابی مقاومت کمی به نژاد 1.2 عامل پژمردگی فوزاریومی در توده‌های بومی خربزه با استفاده از مؤلفه های شاخص بیماری

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 57-71

10.22055/ppr.2023.42655.1673

ابوالفضل بزرگمهر؛ محمد صادق ثابت؛ ‎ ‎محمدعلی ملبوبی؛ احمد معینی


The effect of temperature on the bionomics of Trichogramma euproctidis (Hym.: Trichogrammatidae) parasitizing the tomato fruitworm, Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae)

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 73-86

10.22055/ppr.2023.42910.1677

Nazanin Atashi؛ Parviz Shishehbor؛ Ali Asghar Seraj؛ Arash Rasekh؛ Seyed Ali Hemmati؛ Todd A. Ugine