موضوعات = گیاه پزشکی
گزارش جدید سه گونه از Dorylaimellinae Jarajpuri, 1964 (Dorylaimina, Belondiroidea) از ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22055/ppr.2024.46693.1739

آرزو نقوی؛ غلامرضا نیکنام؛ نصیر وظیفه؛ زهرا میرزایی پور


Applications of some compounds to induce resistance against cereal aphids (Hemiptera: Aphididae) in wheat fields

دوره 47، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 21-32

10.22055/ppr.2024.46728.1741

Majid Navaseri؛ Ali Rajabpour؛ Fatemeh Yarahmadi؛ Mohammad Hamed Ghodum Parizipour؛ Hengameh Taheri


مهار زیستی بیماری پژمردگی باکتریایی لوبیا با استفاده از عوامل زیستی Pseudomonas fluorescens و Trichoderma harzianum

دوره 46، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 7-23

10.22055/ppr.2024.45945.1730

حسین میرزایی نجفقلی؛ سیدمسلم موسویان؛ صدیقه غنایی؛ ندا روحانی


ارزیابی واکنش یازده هیبرید خیار نسبت به نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita) در شرایط گلخانه

دوره 46، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 91-103

10.22055/ppr.2024.46320.1736

فرشته قنبری؛ سالار جمالی؛ جمالعلی الفتی؛ صدیقه موسی نژاد


Potential Insecticidal Toxins Extracted from Some Isolates of Akanthomyces

دوره 46، شماره 3، دی 1402، صفحه 17-23

10.22055/ppr.2023.44689.1706

Tahmineh Soltani؛ Fatemeh Yarahmadi؛ Ali Rajabpour؛ Mohammad Hamed Ghodoum Parizipour


اثرات نماتد Steinernema carpocapsae روی شته معمولی گندم Schizaphis graminum (Hemiptera: Aphididae)

دوره 46، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 19-30

10.22055/ppr.2023.43068.1684

هوشنگ رفیعی دستجردی؛ محسن طلعه؛ رویا احمدپور؛ لاله ابراهیمی


Biodiversity of ants (Hym. Formicidae) in different urban environments, a case study in Shiraz,, Iran

دوره 46، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 61-71

10.22055/ppr.2023.43725.1691

Sepideh Farajollahzadeh؛ Leila Ramezani؛ Shima mohammadi