کنترل بیولوژیک بیماری مرگ گیاهچه ریزوکتونیایی کلزا با استفاده از باکتری Burkholderia cepacia

دوره 32، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 1-14

شیراحمد سارانی؛ عباس شریفی تهرانی؛ مسعود احمدزاده؛ محمد جوان نیکخواه


ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت های Rhizoctonia zeae در خاک های زراعی استان های مازندران و گلستان

دوره 37، شماره 4، دی 1393، صفحه 1-10

10.22055/ppr.2014.10918

تلماه تلمادره ای؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ حشمت اله رحیمیان


شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع یونجه منطقه اهر-آذربایجان شرقی

دوره 38، شماره 2، تیر 1394، صفحه 1-12

10.22055/ppr.2015.11234

شفیقه اسکندری؛ غلامرضا نیکنام؛ اکبر کارگربیده


افزایش مقاومت گندم نان تیمار شده با اسید سالیسیلیک به جدایه های Mycosphaerella graminicola در مرحله گیاهچه ای

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 1-14

10.22055/ppr.2016.11953

الهام زمانی؛ فروغ سنجریان؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ ناصر صفایی


حساسیت دو گونه آفات انباری به قارچ Metarhizium anisopliae Sorokin بر اساس دو روش زیست سنجی

دوره 39، شماره 2، تیر 1395، صفحه 1-11

10.22055/ppr.2016.11970

فرشید شخصی زارع؛ رضا وفایی شوشتری؛ حسین فرازمند؛ عارف معروف؛ مهران غزوی؛ علی محمدی پور