دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی-فارسی

ارزیابی خاصیت ضدباکتریایی اسانس به‌لیمو و پنج گونه نعنا روی باکتری‌های‌ بیمارگر Xanthomonas citri subsp citri، X. gardneri و X. perforans

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1401

10.22055/ppr.2022.17931

سیده زهره موسوی فر؛ حسین میرزایی نجفقلی؛ مصطفی درویش‌نیا؛ حسن مومیوند


القای مقاومت در برنج علیه Pyricularia oryzae با دو گونه ریزوباکتر محرک رشد گیاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1401

10.22055/ppr.2023.17996

افسانه زکریازاده؛ فاطمه شهریاری؛ علی اکبر عبادی؛ مریم خشکدامن


تأثیر ضدعفونی بذر بر روی شاخص‌های کیفی جوانه‌زنی و وقوع بیماری سیاهک آشکار جو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1401

10.22055/ppr.2023.17997

نیما خالدی؛ لیلا زارع؛ فرشید حسنی؛ کبری مسلم خانی


پیش‌تیمار مراحل نشوونمایی شب‌پره مدیترانه‌ای آرد با امواج فراصوت و تاثیر آن روی اثرات کشنده و زیرکشنده دمای پایین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1401

10.22055/ppr.2023.18018

صفیه زیتونلی؛ محسن یزدانیان؛ وحید وحید رحیمی‌نژاد


ارزیابی کارایی جدایه‌های بومی قارچBeauveria bassiana در مهار زنجرک مهاجم Orosanga japonica

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

10.22055/ppr.2023.18030

ریحانه غلامی قوام آباد؛ سیده معصومه زمانی؛ یزدانفر آهنگران؛ فرزانه کازرانی؛ ابراهیم زرقانی


ارزیابی کارایی نماتد Steinernema carpocapsae و باکتری Bacillus thuringiensis در کنترل سوسک برگ‌خوار نارون (Xanthogaleruca luteola) در شرایط آزمایشگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

10.22055/ppr.2023.18031

هانا حاجی اللهوردی‌پور؛ رسول مرزبان