دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی-فارسی

ارزیابی زهرآگینی جدایه‌های ایرانی قارچ‌های بیمارگر حشرات د ر کنترل میکروبی شب‌پره آرد˓ Ephestia kuehniella (Lep: Pyralidae)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1402

10.22055/ppr.2023.42895.1676

منیژه جمشیدی؛ محدثه مقسم؛ رضا خاک ور؛ سویل نعمت اللهی