دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. شناسایی گونه‌های قارچی عامل بیماری‌های تنه‌ی تاک در استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1400

10.22055/ppr.2021.17130

بنفشه صفایی فراهانی؛ اسماعیل راه‌خدایی


علمی پژوهشی-فارسی

2. ارزیابی حساسیت ده ژنوتیپ مرکبات به "Candidatus Liberibacter asiaticus" عامل بیماری میوه‌سبز مرکبات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1400

10.22055/ppr.2021.17131

شیوا صفرپور کپورچالی؛ علی علیزاده علی آبادی؛ محمد مهدی فقیهی؛ سعیده رجایی؛ مژده ملکی


3. کارایی زیستی زنبور پارازیتوئید Venturia canescens Gravenhorst در تغذیه از کرم گلوگاه انارEctomyelois ceratoniae Zeller روی میزبان های مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

10.22055/ppr.2021.17133

علی گلی زاده؛ زهرا عابدی


4. مهار زیستی بیماری پوسیدگی سفید ساقه بادام زمینی با استفاده از قارچ‌های آنتاگونیست در استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1400

10.22055/ppr.2021.17146

محمد رضا صفری مطلق؛ مریم فرخ‌زاد


6. بررسی خصوصیات و تنوع ژنتیکی Xanthomonas translucens عامل بیماری باکتریایی نواری گندم در استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1400

10.22055/ppr.2021.17178

سامان حسینی؛ علیرضا معرفت


7. بررسی اثر متالدئید لوماکیدین® علیه حلزون‌ها و راب‌ها در گلخانه‌ گل زینتی اسپاتیفیلوم و مزرعه کاهو و مقایسه با کارایی فریکول® و سبزآرنگ® در گلخانه گل زینتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1400

10.22055/ppr.2021.17217

الهام احمدی؛ مولود غلام‌زاده چیتگر؛ مجیب حق قدم؛ احمد حیدری


8. وقوع شته فیلوکسرای بلوط Phylloxera quercina (Ferr.) از روی Quercus brantii در استان لرستان، غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1400

10.22055/ppr.2021.17218

مجید توکلی؛ اسداله حسینی چگنی