اثر غلظت زیرکشنده بوپروفزین و ایمیداکلوپراید روی واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Encarsia inaron (Walker) (Hymenoptera: Aphelinidae)

چکیده

کاربرد سموم روی جمعیت آفات می­تواند روی پارامترهای واکنش تابعی و بالطبع روی کارایی دشمن طبیعی اثر بگذارد. در این تحقیق اثرات دو حشره­کش ایمیداکلوپراید و بوپروفزین روی واکنش تابعی زنبور پارازیتوئیدEncarsia inaron (Walker)  نسبت به تراکم­های مختلف پوره سن سه سفیدبالک پنبه (Gennadius)Bemisia tabaciدر شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. پارازیتوئیدهای ماده جوان (طولعمر کمتر از 24 ساعت) به مدت 48 ساعت روی برگ­های خیار تیمار شده با  LC25ایمیداکلوپراید، غلظت مزرعه ای توصیه شده بوپروفزین و آب مقطر به عنوان شاهد قرار گرفتند. سپس تراکم­های 2، 4، 8، 16، 32 و 64 پوره سفیدبالک پنبه روی برگ­های خیار و در درون قفس­های برگی به مدت 24 ساعت در اختیار زنبورهای تیمار شده مذکور قرار گرفت. آزمایشات در 10 تکرار در دمای ثابت 1 ± 25 درجه سانتی‌گراد، رطوبت نسبی 5 ± 70 درصد و دوره نوری 14 به 10 ساعت (روشنایی به تاریکی) انجام شدند. نوع واکنش تابعی با استفاده از رگرسیون لجستیک تعیین، و پارامترهای قدرت جستجوگری (a) و زمان دستیابی (Th)توسط رگرسیون غیر خطی با استفاده از نرم افزارSAS  محاسبه شد. واکنش تابعی در شاهد و تیمارهای دو حشره­کش از نوع 2 بود. در تیمارهای شاهد، بوپروفزین و ایمیداکلوپراید، قدرت جستجو به ترتیب 0413/0، 0360/0 و 0373/0 بار در ساعت و زمان دستیابی 9727/2، 2738/1 و 0187/2 ساعت بود. حداکثر نرخ حمله (T/ Th) به ترتیب 07/8، 84/18 و 89/11 تخمین زده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که حشره­کش­های بررسی شده اثر مضری روی کارایی جستجوگری  E. inaron نداشتند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Sublethal Concentration of Buprofezin and Imidacloprid on Functional Response of the Parasitoid Wasp Encarsia inaron (Walker) (Hymenoptera: Aphelinidae)

چکیده [English]

Laboratory trials were conducted to measure the effects of two insecticides, imidacloprid and buprofezin on the functional response of Encarsia inaron (Walker) parasitizing Bemisia tabaci (Gennadius). Young female parasitoids (< 24h old) were exposed individually to LC25 valueof imidacloprid, field recommended concentration of buprofezin and distilled water as the control. Host densities of 2, 4, 8, 16, 32, and 64 third nymphal stages of B. tabaci were offered to treated females wasps for 24 h in clip cages on cucumber leaves. Experiments were conducted in 10 replicates and were carried out in controlled conditions, 25 ± 1oC, 70 ± 5%RH, and a photoperiod of 14: 10 (L: D). The type of functional response was determined using logistic regression and the parameters, searching efficiency (a) and handling time (Th) were estimated by the non-linear regression using SAS software. The functional response was type II in the control and both insecticide treatments. Searching efficiency in the control, buprofezin and imidacloprid were 0.0413, 0.0360 and 0.0373 h-1 and the handling times were 2.9727, 1.2738 and 2.0187 h, respectively. The maximum attack rates (T/ Th) were estimated 8.07, 18.84 and 11.89, respectively. Neither of insecticides had detrimental effect on the searching efficacy of E. inaron.                                           
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Functional response
  • Encarsia inaron
  • imidacloprid
  • Buprofezin
  • Bemisia tabaci