تحریک تولید برخی ترکیبات دفاعی علیه نماتود مولد گره ریشه Meloidogyne javanica به وسیله اسید سالیسیلیک در گیاه گوجه فرنگی

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

چکیده

در این مطالعه اثر اسید سالیسیلیک بر القاء پاسخ­های دفاعی در گیاه گوجه فرنگی رقم ارلی اوربانا Y در آزمایشگاه و گلخانه بررسی شد. گیاهچه­ها در مرحله 6 -4 برگی توسط غلظت 5 میلی مولار اسید سالیسیلیک و لارو سن دوم نماتود Meloidogyne javanica  مایه­زنی گردید. میزان فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز و میزان فنل کل در روزهای اول تا هشتم بعد از مایه­زنی با نماتود اندازه­گیری شد. نتایج حاصل نشان داد که علاوه بر کاهش شدت بیماری در گلخانه، فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز و فنل کل گیاهچه­های تیمار شده نیز در مقایسه با شاهد افزایش یافت. همچنین در این بررسی نشان داده شد که اسید سالیسیلیک می­تواند سبب افزایش درصد مرگ و میر لاروهای سن دوم نماتود در شرایط آزمایشگاه شود. نتایج تغییرات در میزان فنل کل در ریشه و نیز تغییرات فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در طی زمان­های مختلف پس از مایه کوبی نشان داد که اسید سالیسیلیک می تواند ترکیبی موثر جهت تحریک مقاومت القایی و کاهش شدت بیماری ناشی از M. javanica در گیاه         گوجه فرنگی باشد.

عنوان مقاله [English]

Induction of Some Defense Compounds Against Meloidogyne javanica by Salicylic Acid in Tomato

چکیده [English]

In this study, the effect of salicylic acid (SA) on root knot nematode (Meloidogyne javanica) pathogenicity and induction of some defense mechanisms such as polyphenol oxidase enzyme activity and total phenol accumulation were investigated in greenhouse conditions. We demonstrated that application of 5mM salicylic acid through foliar spray could induce resistance against M. javanica in tomato. Polyphenol oxidase activity and levels of phenol compounds were determined on 1 to 8 days after inoculation. Salicylic acid caused increasing polyphenol oxidase activity that reached maximum level 4 days after nematode inoculation. The highest level of phenolic compounds was observed 4 days after Salicylic acid and nematode inoculation. Also, application of Salicylic acid could decrease the severity of disease in greenhouse. In iddition, in vitro assay showed that salicylic acid increased the death percentage of second stage juvenile (J2). The results showed the induced resistance observed in tomato against M. javanica via application of Salicylic acid, because SA increased the activity of polyphenol oxidase and levels of phenol compounds.