فون سوسک‏های زمینی (Col: Carabidae) در شهرستان آزادشهر، شرق استان گلستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

چکیده

سوسک‏های زمینی (خانواده‏ی کارابیده) با داشتن بیش از چهل‏هزار گونه‏ی شناخته شده در دنیا، یکی از مهم‏ترین گروه‏های شکارگرهای چندخوار به شمار می‏روند و در کاهش جمعیت آفات و افزایش تنوع­زیستی در بوم‏ سامانه‏های کشاورزی و غیرکشاورزی نقش مهم دارند. در این بررسی که طی سال‏های 1388 و 1389 در شهرستان آزادشهر واقع در شرق استان گلستان  انجام گرفت، با استفاده از تله‏های گودالی و نوری، قیف برلز و نیز دست، سوسک‏های این خانواده از زیستگاه‏های مختلف زراعی، باغی و جنگلی جمع‏آوری و شناسایی شدند. در مجموع، پنجاه گونه متعلق به سیزده زیرخانواده، بیست قبیله و 34 جنس جمع‏آوری شدند که از میان آن‏ها، دو گونه‏‏ی Paratachys turkestanicus (Csiki) و Notiophilus danieli Reitterبرای اولین بار از ایران گزارش می‏شوند. با توجه به فعالیت چشمگیر این گروه از شکارگرها در باغ‏ها و مزارع این شهرستان، اجرای برنامه‏های حفاظتی جهت حفظ یا افزایش جمعیت آن‏ها توصیه می‏گردد.

عنوان مقاله [English]

The Fauna of Ground Beetles (Col.: Carabidae) in Azadshahr Region, Northern Iran

چکیده [English]

Ground beetles (Carabidae) with more than 40,000 described species worldwide are one of the main generalist predator groups and have an important role in reducing pest population and enhancing biodiversity of agricultural and wild ecosystems. Specimens from different agricultural and forest ecosystems in Azadshahr region, Golestan province, northern Iran, using pitfall traps and light traps, Berlese funnel and hand were picked during 2009 and 2010. Overall, 50 species belonging to 13 subfamily, 20 tribes, and 34 genera from ground beetles were collected and identified. Among them two species, Paratachys turkestanicus (Csiki)and Notiophilus danieli Reitter are newly recorded from Iran. Because of high activity of this family in crop fields and orchards of the region, implementing conservation programs was recommended to conserve or enhance the population of these generalist predators in studied ecosystems.