تأثیر درجه حرارت‌، غلظت و زمان بر کارآیی نماتود بیمارگر Steinernema feltiae علیه سوسک آرد Tribolium confusum در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

چکیده

امروزه برای کنترل آفات انباری بیشتر از سموم شیمیایی گازی و گاهی از اشعه‌های رادیواکتیو استفاده می‌شود که خطرات جبران ناپذیری برای انسان و محیط زیست دارد. برای کنترل آفات انباری به طور عمده از متیل بروماید و فسفین استفاده می‌شود، اما مصرف این دو سم به دلیل سمیت فوق العاده روی انسان و سایر عوارضی که ایجاد کرده است، محدود شده است. به همین دلیل آزمایشی به منظور تعیین کارآیی نماتودهای بیمارگر حشرات بر آفات انباری انجام گردید که در آن از نماتود گونه Steinernema feltiae (Filipjev) استفاده شد. این آزمایش روی سوسک آرد Tribolium confusum (Duval)، که آفت مهم محصولات انبار است، صورت پذیرفت. در این بررسی، حشرات کامل سوسک آرددر شرایط آزمایشگاهی در دماهای 25، 5/27، 30 و 5/32 درجه سانتی‌گراد با دامنه تغییرات 5/0 درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی10±50% و شرایط تاریکی در برابر غلظت‌های صفر، 25، 50، 100 و 200 لارو عفونی نماتود‌ به ازای هر حشره قرار گرفتند. حشرات بر روی کاغذ صافی آغشته به 1 میلی‌لیتر از سوسپانسیون نماتود در داخل پتری­دیش‌های 9 سانتی‌متری قرار داده شدند و هر 24 ساعت یک بار تعداد حشرات مرده یادداشت ‌برداری شد. حداکثر مرگ و میر ایجاد شده در غلظت 200 نماتود به ازای هر حشره، پس از 72 ساعت در دمای 5/27 درجه سانتی‌گرادتعیین شد که موجب 5/67 درصد مرگ و میر در سوسک آرد شد. S. feltiae در دمای 5/27 درجه سانتی‌گراد کارآیی بیشتری از خود نشان داد و زمان نیز تأثیر معنی‌داری بر میزان بیماری‌زایی نماتود داشت.

عنوان مقاله [English]

The Effect of Temperature, Concentration and Time on Efficiency of Entomopathogenic Nematode Steinernema feltiae Against Flour Beetle, Tribolium confusum Under Laboratory Conditions

چکیده [English]

Currently, chemical pesticides and radioactive rays are widely used for control of stored product pests. Fumigation plays a major role in insect pest elimination in stored products. Phosphine and methyl bromide are the two common fumigants used for stored-product protection world over. Insect resistance to phosphine is a global issue now and control failures have been reported in field situations in some countries. Methyl bromide, a broad-spectrum fumigant, has been declared an ozone-depleting substance and, therefore, is being phased out completely. In view of the problems with the current fumigants, there is a global interest in alternative strategies including development of biological control. An experiment was performed to determine the effectiveness of Steinernema feltiae on adults of flour beetle (Tribolium confusum Duval) under laboratory conditions. The activity of entomopathogenic nematode was evaluated at five different concentrations (0, 25, 50, 100 and 200 infective juveniles per insect) in four different temperatures (25, 27.5, 30 and 32.5 ºC ±0.5). Insects were placed on filter paper impregnated with 1 ml of suspension in 9 cm petri dishes, and dead insects were counted every 24 h. The Maximum mortality of the adults observed in 200 IJs/insect, after 72 hours of exposure at 27.5ºC was 67.5%.