تاثیر مراحل مختلف سنی شته Aphis fabae Scopoli روی برخی از ویژگی های زیستی زنبور پارازیتوئید Lysiphlebus fabarum (Marshall)

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

چکیده

پرورش انبوه وکاربرد موثر پارازیتوئید نیازمند دانستن پارامترهای موثر بر شایستگی آن­ها می­باشد. کیفیت میزبان یک ویژگی درونی است و به واسطه تفاوت‌های کمی و کیفی میزبان تعیین می­شود. این تفاوت­ها می­توانند منابع غذایی در دسترس و به تبع آن ویژگی­های زیستی پارازیتوئید را تحت تاثیر قرار دهند. در این پژوهش زنبور Lysiphlebus fabarum (Marshall) در مراحل مختلف رشدی شته سیاه باقلا، Aphis fabae، شامل چهار سن پورگی و حشره‌کامل پرورش داده شد و برخی از پارامترهای موثر در شایستگی آن ارزیابی شد. در این مطالعه، دوره پیش از بلوغ زنبور با افزایش اندازه شته در زمان پارازیتیسم زیاد شد، چنانچه در پوره سن اول، دوم، سوم، چهارم و حشره کامل شته به ترتیب 09/0±75/10، 08/0±57/11، 14/0±93/11، 10/0±48/12 و 06/0±61/12 روز به‌دست آمد. اندازه زنبورهای پرورش یافته در سنین مختلف رشد شته از روندی خاصی پیروی نکرد؛ به این صورت که بزرگترین نتاج زنبور از پرورش درپوره سن دوم حاصل شدند و پس از آن به ترتیب حشره‌کامل شته و پوره­های سنین سوم، چهارم و اول قرار داشتند. نرخ ظهور زنبور نیز در شته بالغ با 91/95% بیشترین مقدار و در پوره سن چهارم با 57/81% کمترین مقدار را داشت. علاوه­براین پرورش زنبور در مراحل مختلف سنی شته تاثیر معنی­داری در طول عمر آن ایجاد کرد و بیشترین طول عمر در زنبورهای پرورش یافته در پوره سن سوم دیده شد. براساس نتایج پژوهش حاضر بیشترین شایستگی پارازیتوئید هنگام پرورش در پوره سن دوم شته حاصل می­شود.

عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Nymphal Stages of Aphis fabae Scopoli on Some Biological Features of Thelytokous Population of Lysiphlebus fabarum (Marshall)

چکیده [English]

Understanding of parameters that influence parasitoids fitness is necessary for mass rearing and effective use of parasitoids. Host quality is an intrinsic feature that is determined by quantitative and qualitative differences in hosts. These differences can change nutritional resources available and consequently affect life history traits of parasitoid. In this study, parasitoid wasps Lysiphlebus fabarum were reared on different growths stages of black bean aphid, Aphis fabae Scopoli, including four instars and adult aphid, to identify the parameters determining fitness of wasp. The results showed that total development time was increased with host body size, such that these periods were determined 10.75±0.08, 11.57±0.07, 11.93±0.13, 12.59±0.10 and 12.61±0.06 days from 1st to adult aphids, respectively. Body sizes of wasps were reared in 1st, 2nd, 3rd, 4th instar nymphs and adult aphids did not follow any specific function. The largest wasps were produced in second nymphal instar of aphids and then adult aphid, third, fourth and first nymphal instars were respectively. The highest emergence rate was obtained in wasps reared in adult aphid with 95.91% and the lowest emergence rate was 81.57% in fourth nymphal instar. Furthermore, rearing the wasps in different growth stages of the aphid had a significant effect on the wasp longevity, and maximum longevity was observed in the wasps reared in third nymphal instar. According to this study, the greatest fitness was achieved when the wasps were reared in second nymphal instar of aphids.